Świadczenia przedemerytalne i zasiłek dla bezrobotnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 
 

Jeszcze niedawno osoby, które poświęciły się opiece nad niepełnosprawnymi bliskimi rezygnując z pracy zawodowej, po śmierci swoich podopiecznych pozostawały z niczym. Taki stan rzeczy budził uzasadniony sprzeciw społeczny.

Dzisiaj opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymują zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicy tracący zatrudnienie. Mogą również skorzystać tak jak każda osoba bezrobotna m.in. ze staży, szkoleń czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do okresu 365 dni (w czasie 18 miesięcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna), który uprawnia do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany jest okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jest to możliwe mimo nie odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci mogą również ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. To z jednej strony forma docenienia poświęcenia opiekunów osób niepełnosprawnych, a z drugiej przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, na które są oni narażeni.