Emerytura+

 
 

Jedną z zapowiedzi ogłoszonych podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w lutym 2019 r. była dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci tzw. trzynastej emerytury. To świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł brutto.

Osoby starsze, często samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Grupą, która z roku na rok staje się coraz liczniejsza. Właśnie dlatego kładziemy nacisk na takie programy jak „Senior+”, „Opieka 75+”, programy aktywizujące osoby starsze, na podnoszenie świadczeń rentowo-emerytalnych.

„Emerytura+” wpisuje się w długofalową politykę wsparcia osób starszych. Wsparcie to trafi łącznie do 9,8 mln osób. Obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. matczyną emeryturę.

„Emerytura+” odpowiada na oczekiwania Polaków. Potwierdzają to badania CBOS, który w marcu 2019 r. zapytał Polaków o ocenę tzw. Nowej Piątki PiS. I chociaż wszystkie zapowiadane rozwiązania spotykają się z przychylnymi reakcjami społecznymi, to „Emeryturę+” popiera aż 84 proc. ogółu badanych. To najlepszy wynik spośród wszystkich propozycji Nowej Piątki.